[اَ زَ دَ / دِ] (نف) که ارزد. دارای ارزش :

(اَ زَ دِ) (ص فا.) ۱- باارزش. ۲- شایسته، سزاوار.

(صفت فاعلی) [arzande] ۱. ارزش‌دار؛ بهادار؛ دارای ارزش. ۲. محترم.

ارزشمند، بهادار، پربها، گرانبها، نفیس شایسته، لایق، معتبر ≠ رخیص، کم‌بها

[دختر] (صفت فاعلی از ارزیدن) دارای ارزش ، ارزشمند ، ارزمند ، شایسته و لایق ؛ (به مجاز) محترم، با شخصیت ، مورد احترام