فرهنگ عمید

ارزشمند

(صفت) [arzešmand] ۱. باارزش؛ گران‌بها. ۲. ارجمند؛ عزیز؛ گرامی.

پرارزش، ثمین، قیمتی، گران، گرانبها، معتبر، نفیس مغتنم ≠ بی‌ارزش، رخیص، کم‌بها