فرهنگ دهخدا

ارزان فروش

[اَ فُ] (نف مرکب) که ارزان فروشد. فروشنده بقیمت مناسب. سهل البیع :

فرهنگ عمید

ارزان فروش

(صفت فاعلی) [مقابلِ گران‌فروش] [arzānforuš] کسی که چیزی را به بهای ارزان می‌فروشد.