فرهنگ دهخدا

ارزان خرید

[اَ خَ] (ن مف مرکب) چیزی بقیمت ارزان خریده. مقابل گران خرید.

فرهنگ عمید

ارزان خرید

(صفت مفعولی) [مقابلِ گران‌خرید] [arzānxarid] چیزی که به بهای ارزان خریده شده.