فرهنگ دهخدا

ارزانیدن

[اَ دَ] (مص) بقیمت درآوردن. || بقیمت کم خریدن. ارزان خریدن.

فرهنگ عمید

ارزانیدن

(مصدر متعدی) [قدیمی] [arzānidan] ۱. به قیمت آوردن. ۲. ارزان کردن. ۳. ارزان خریدن یا فروختن.