[اَ] (ع اِ) جِ رِزق. روزیها.

(اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ رزق ؛ روزی‌ها، خواروبار.

(اسم) [عربی، جمعِ رِزق] [arzāq] = رزق

آذوقه، توشه، خواربار، خوراکی، سوروسات

واژه های نزدیک