فرهنگ عمید

اردیبهشتگان

(اسم) [قدیمی] [ordibeheštgān] جشنی که ایرانیان در روز سوم از ماه اردیبهشت که نام روز با نام ماه یکی می‌شد برپا می‌کردند.

اردیبهشتگان' یا گلستان جشن از جملهٔ جشن‌های دوازدگانهٔ سال ایران باستان بوده‌است و از شمار جشن‌های آتش است. روز سوم از هر ماه باستانی به نام اردیبهشت می‌باشد و بر اساس گاه‌شماری امروزین، دوم اردیبهشت خورشیدی، برابر با جشن اردیبهشت‌گان است.