[اُ] (ترکی، اِ) مجموع سپاهیان با تمام لوازم آن که بجانبی گسیل دارند. مجموعهء قشون و لوازم او در سفر. (شعوری). لشکر پادشاهی. (غیاث اللغات) : و شما آنجا رسولان به اردو فرستید و شرط خدمت بجای آرید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 598). در مراجعت به اردوی قاآن با مسارعت بجانب قوناق و ایمیل که اردوی قدیم کیوک خان بود. (جهانگشای جوینی). در تمامت ممالک کلیسای محدث ساختند و بر در اردوی تقوز خاتون همواره کلیسا زده... (رشیدی). || لشکرگاه. (غیاث اللغات) (شعوری) (آنندراج). مَحله :

[اُ] (ترکی، اِ) (زبان...) نام زبانی که اکنون در پاکستان و هندوستان رایج است. اساس این زبان مختلط است. السنهء هند و آریائی و فارسی هیچیک نمیتوانند ایجاد زبان مزبور را بخود منحصر دانند. از جهت لغات و صرف و نحو، اردو از این دو زبان استفادهء بسیار کرده است و فی الحقیقه لسان مذکور اثریست از اختلاط دو ملت هندو و مسلمان. با حملهء مهاجمین مسلمان از جانب ایران، عناصر اولیهء این زبان در هند ایجاد گردید. در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوی و پسر وی مسعود، بسیاری از هندوان مانند تلک و ناتها و غیره در دربار غزنین خدماتی انجام دادند. یک لشکر هندی تحت فرمان سوندرا رائو در زمان محمود در غزنین مقیم بود. آخرین پادشاهان غزنوی، غزنین را ترک گفتند و در پنجاب اقامت گزیدند و تا پایان سلطنت غزنویان در آنجا ببودند. بدین وجه در یکزمان هم در غزنه و هم در لاهور مسلمانان و هندوان با یکدیگر ارتباط یافتند. گروهی از بزرگان و نجبای منتسب بدربار مسعود که در نتیجهء هجوم سلاجقه وطن خویش را ترک گفتند ناگزیر شدند در لاهور اقامت گزینند. تماس دائم بین مسلمانان و هندوان در زبان تخاطب دو ملت مزبور مؤثر گردید. اردو کلمه ایست ترکی به معنی لشکرگاه و سپاه. چون در لشکر سلطان، ایرانیان و ترکان و هندوان با هم میزیستند، زبان آنان که ترکیبی از زبان این سه قوم بود بنام زبان «اهلِ اردو» یا بنحو اختصار زبان «اردو» خوانده شد. در آن زمان سلاطین مسلمان هند بزبان فارسی که زبان درباری بود، سخن میگفتند ولی زبان رایج میان مردم همان زبان هندی بود که از پراکریت و آنهم از سانسکریت مشتق بود. زبان فارسی با این زبان رایج میان مردم هند درآمیخت و از این اختلاط، زبان اردو پدید آمد. نه تنها بسیاری از لغات فارسی در زبان اردو وارد گردیده بلکه شعر اردو، نثر اردو، سبک نگارش، مصطلحات و کنایات، صرف و نحو و خصایص زبان فارسی نیز در اردو دیده میشود. نخستین شاعر و نویسندهء بزرگ فارسی هند که کلمات هندی در اشعار خود آورده امیرخسرو (653 - 725 ه . ق.) است و او ملمعاتی کرده است که یک مصراع آنها فارسی و مصراع دیگر هندی است و این سبک مدتی دراز پس از امیرخسرو مورد تقلید بود و این نوع شعر را «ریخته» میگفتند. ریختن بمعانی متعدد آمده است اما از آنگاه که امیرخسرو بترکیب قوافی فارسی و هندی موفق گردید کلمهء «ریخته» بعنوان اصطلاحی موسیقی و معرف اشعاری مختلط از مصراعهای فارسی و هندی که در یک موضوع سروده شده باشد، استعمال گردید. بعدها همهء شعب شعر اردو بنام «ریخته» نامیده شد و سپس زبان اردو، که مدتها هندی یا هندوئی خوانده میشد، بنام «ریخته» و پس از زمانی به «اردو» موسوم گردید و همین نام اخیر همه جا شایع شده و تا امروز باقی مانده است. با آنکه زبان اردو در دوآب (نواحی دو شط گنگ و جمن) و دهلی و نواحی آن نشأت یافته، معهذا در دکن بعنوان زبان ادبی استعمال شد. نخستین کسانی که از اردو حمایت و تشویق کردند گروهی از علمای صوفی بودند. چنانکه بودا زبان سانسکریت را ترک گفت و زبان پالی را برای تبلیغ پیام خویش مناسب دید این صوفیان نیز دو زبان فارسی و عربی را که جنبهء ادبی داشتند یکسو نهادند و برای آنکه در قلوب عامه بیشتر تأثیر کنند، زبان اردو را انتخاب کردند و چون این فرقه در سیاحت خود بنواحی دکن مانند دولت آباد، گلبرگه، احمدآباد، بیجاپور، پتن (گجرات) و غیره رسیدند، برای بومیان این بلاد بزبانی که خود از دهلی ارمغان آورده بودند، وعظ کردند. بعض آنان مانند «سیدمحمد بنده نواز» (که در سال 800 ه . ق. بدکن آمد و مقبرهء او در گلبرگه است) منظومه ها و رسایلی به این زبان نوشتند و تلامذهء این فرقه نیز سیرت آنان را تعقیب و کتب بسیار بدان زبان تألیف کردند. استعمال جمله های فارسی و عربی در تخاطب و بکاربردن خط فارسی این زبان را از زبان هندی «اخصّ» امتیاز می دهد.

[اُ] (اِخ) کرسی قضائی است بهمین اسم در لواء طرابزون و در آن عده ای خانه ها و دکانها و مخازن و یک حمام و دو جامع و شش مکتب است و آن در مغرب طرابزون بمسافت 45 ساعت راه بری و 85 میل بحری واقع است. قضاء اردو دارای باغها و بیشه های بسیار است و آنرا پنج ناحیه و 249 قریه و سکنهء آن مسلمانان و چرکسیان و رومیان و ارمنیان باشند. (از ضمیمهء معجم البلدان). و رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود.

[اُ] (اِخ) قصبهء کوچکی است در سنجاق جسر شعور ولایت حلب. (قاموس الاعلام ترکی). و آن در عهد ابوالمظفر صلاح الدین یوسف تخریب شد. (حبط ج 1 ص 406).

( اُ ) [ تر - مغ ] (اِ.) ۱- گروهی سپاهیان با تمام لوازم که به سویی فرستاده شوند. ۲- لشکرگاه، محل لشکر.۳ - محلّی که ورزشکاران یا دانش آموزان برای تمرین یا تفریح مدتی معین به آنجا می‌روند.

(~.) (اِ.) زبان مردم پاکستان و بخشی از هندوستان، که مرکب از فارسی، عربی و هندی است.

(اسم) [ترکی] [ordu] ۱. اردوگاه. ۲. هرگونه سفر کوتاه شبانه‌روزی گروهی که به منظور گردش علمی، ورزشی، و مانند آن برگزار می‌شود. ۳. (ورزش) محلی که ورزشکاران در طول برگزاری مسابقات و یا مدت کوتاهی قبل از آن در آنجا اقامت می‌کنند. ۴. محل اقامت سپاهیان. ۵. محل اقامت شاه و همراهانش در سفر یا شکار. ۶. گروهی از سپاهیان با تمام لوازم که به جانبی فرستاده می‌شوند. ۷. [مجاز] گروه بزرگی از مردم. ۸. زبانی از شاخۀ زبان‌های هندوایرانی که در پاکستان و هند رایج است.

اردوگاه، لشکرگاه سپاه، قشون، لشکر

زبان اُردو یک زبان هندوآریایی است که بیشتر در جنوب آسیا گفتگو می‌شود. اردو زبان ملی، میانجی و رسمی پاکستان است. اردو در هند یک زبان برنامه هشتم است که وضعیت، کارکرد و میراث فرهنگی آن توسط قانون اساسی هند به رسمیت شناخته شده‌است. این زبان دارای وضعیت رسمی در چندین ایالت هند نیز هست.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﺮﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻫﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ. 3 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. 4 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. 5 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﻟﻜﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.