فرهنگ دهخدا

ارده شیره

[اَ دَ / دِ رَ / رِ] (اِ مرکب) نوعی حلوا که از شیرهء انگور و ارده کنند.

فرهنگ عمید

ارده شیره

(اسم) [ardešire] حلواارده.