فرهنگ عمید

اردنانس

(اسم) [فرانسوی: ordonnance] (نظامی) [ordonāns] ۱. افسر یا سربازی که برای انجام دادن اوامر افسر ارشد به خدمت گماشته می‌شود؛ گماشته. ۲. بخشی در ارتش که مسئول تدارکات، مهمات، و اسلحه است.

تدارک، تدارکات، تهیه