[اَ دَ] (اِ) کار و هنر خوب. (برهان قاطع) (آنندراج). هنر و پیشه. صناعت. || آذریون. (تحفهء حکیم مؤمن) (اختیارات بدیعی). و آن نوعی است از اقحوان. (برهان قاطع) (آنندراج). گل آذرگون. (شمس اللغات).

[اَ دَ] (اِ) نام سوره های بزرگ است از کتاب زند و پازند. (برهان قاطع) (آنندراج) :

[اَ دَ] (ع ص، اِ) کشتیبان ماهر. ج، اَردَمون. (منتهی الارب).

(اسم) [قدیمی] [ardam] هریک از سوره‌های بزرگ کتاب زند: ♦ دانم که چو اندیشه کنی خوب شناسی / پازند ز بسم‌اللّه و الحمد ز اردم (سیف اسفرنگ: لغت‌نامه: اردم).