فرهنگ دهخدا

ارحم الراحمین

[اَ حَ مُرْ را حِ] (اِخ)بخشاینده تر بخشایندگان. و آن از اسماء صفات باریتعالی است.

فرهنگ عمید

ارحم الراحمین

(اسم، صفت) [عربی] [arhamorrāhemin] رحم‌کننده‌تر از همۀ رحم‌کنندگان؛ بخشنده‌ترین بخشندگان؛ از صفات خداوند.