[اَ حَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از راحم. رحیم تر. مهربان تر. بسیاررحم و بسیار مهربان. (آنندراج): اَرحم الراحمین. و فی الحدیث: ارحم امتی ابوبکر.

[اِ حَ] (ع فعل امر) بصیغهء امر یعنی رحم کن. ببخشای: اِرْحَمْ یا اَرحم الراحمین؛ ببخشای ای بخشاینده تر بخشایندگان.

[اَ حَ] (اِخ) ابن ابی الارحم المخزومی. وی از جملهء سباق اسلام است و بعقیدهء حمدالله مستوفی هشتادوپنج سال عمر داشت و بسال 55 ه . ق. درگذشت و در بقیع مدفون شد. رجوع به حبط ج 2 ص 239 شود.

(اَ حَ) [ ع. ] (ص تف.) رحیم تر، بخشنده تر، مهربان تر. ؛ ~الراحمین بخشاینده ترین بخشایندگان، بسیار رحم کننده.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [arham] رحیم‌تر؛ مهربان‌تر؛ بخشاینده‌تر.

واژه های نزدیک