(اسم) [عربی: ارجاء، جمعِ رجاء] [قدیمی] [arjā] ۱. نواحی؛ اطراف. ۲. کناره‌ها.

(اسم مصدر) [عربی: ارجاء] [قدیمی] [erjā] ۱. به تٲخیر انداختن کاری. ۲. امیدوار کردن.

[پسر] (عربی) امیدوار کردن ؛ امید بخشی ، به تأخیر انداختن