[اَ] (اِ)(1) ارز. ارزش. (برهان). اخش. بها. (برهان). قیمت. (اوبهی) (برهان) :

[اَ] (ع اِ) بوی خوش. (مهذب الاسماء).

[اَ] (ع مص) برانگیختن بر. ورغلانیدن به.

[اَ رَ] (ع مص) دمیدن بوی خوش. || آواز بگریه بلند کردن: اَرِج الناس. (منتهی الارب).

[اَ رَ] (ع اِ) بوی خوش. (منتهی الارب). اریج. اریجه. خوش بوی. || داروی خوشبو.

[اَ رَ] (ع مص) دمیدن بوی خوش. برانگیخته شدن بوی خوش. بوی خوش دادن.

[اَ رَج ج] (ع ص) باریک و درازابرو و گشاده ابرو. || جانور فراخ گام.

[اَ رِ] (ع ص) هر چیز که خوشبودار باشد. (غیاث اللغات). بویا، یعنی داروی خوشبو.

[اَ] (اِخ) قصبه ای است از ولایت فیروزکوه طبرستان. (آنندراج).

( اَ ) (اِ.) ارز، ارزش، رتبه، مقام.

(اسم) [پهلوی: arĵ] ‹ارز› [arj] ۱. ارزش؛ بها: ♦ کسی را که فام است و دستش تهی‌ست / به هر‌جای بی‌ارج و بی‌فرهی‌ست (فردوسی: ۶/۵۴۰). ۲. احترام؛ قدر.

ارزش، ارز، بها، مقدار، نرخ اعتبار، پایگاه، پایه، حشمت، شان، قدر، مرتبت، مکانت

ارج یک سازندهٔ لوازم خانگی در ایران است. این شرکت از سال ۱۳۱۶ مشغول به تولید شد و با قدمتی ۸۶ ساله قدیمی‌ترین سازندهٔ لوازم خانگی در ایران و خاورمیانه است.