[اِ ثی یَ / یِ] (از ع، اِ) تَرَکه.

(اِ یِّ) [ ع. ارثیه ] نک ارث.

(اسم) [عربی] (حقوق) [ersiy[y]e] آنچه بعد از مرگ کسی به بازماندگانش می‌رسد؛ میراث.

ارث به کلیه اموال، عنوان‌ها، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده‌است.