(اسم مصدر) [عربی: ارتقاء] [erteqā] ۱. پیشرفت؛ ترقی. ۲. به پایۀ بالاتر رسیدن.

برکشی، پیشرفت، ترفیع، ترقی، صعود ≠ تنزل