فرهنگ عمید

ارتفاع سنج

(اسم، صفت فاعلی) [عربی. فارسی] (فیزیک) [ertefāsanj] وسیله‌ای برای تعیین ارتفاع از سطح دریا.