[اِ تِ] (ع مص) لرزیدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ارتعاش. لرز. لرزه. لرزش. رعدَه. جنبش :

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) ۱- لرزیدن. ۲- مضطرب گردیدن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [erteād] ۱. لرزیدن؛ لرزش. ۲. مضطرب شدن؛ ناآرام شدن.