(اسم مصدر) [عربی: ارتضاء] [قدیمی] [ertezā] خشنود و خرسند شدن؛ رضایت.

پسندیدن، خشنودی، رضادادن، اختیار، گزینش