[اِ تِ] (ع مص) چشم داشتن. چشم به راه بودن. (آنندراج).

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) چشم داشتن، چشم به راه بودن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ertesād] ۱. چشم به راه بودن؛ چشم داشتن. ۲. رصد کردن.