فرهنگ عمید

ارتش سالاری

(حاصل مصدر) (سیاسی) [artešsālāri] حکومتی که در آن نظامیان قدرت را در دست دارند؛ میلیتارسم.