[اَ تِ] (اِ) لغتی که در این ایام به مجموع سپاهیان مملکت داده اند(1). رجوع به ارتشتار و ارتیشدار شود.

[اَ تَ] (اِخ) رودیست در جنوب کیماک. (حدود العالم).

(اَ تِ) (اِ.) نیروهای نظامی یک کشور.

(اسم) (نظامی) [arteš] ۱. مجموع نیروهای نظامی یک کشور. ۲. بخشی از نیروی نظامی بعضی از کشورها.

جند، جیش، خیل، سپاه، فوج، قشون، گند، لشکر، نظام

ارتش تا پیش از انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعهٔ نیروهای نظامی به جز ژاندارمری گفته می‌شد. هنوز دربارهٔ دیگر کشورها به همین معنا استفاده می شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای نظامی ایران را تشکیل می‌دهند.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻥ‏ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﮊﻩ ﺍﺭﺗﺶ, ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺶ: ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺭﺗﺸﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﭘﻮﻝ ﻭﺷﺎﺩﻱ ﺍﺭﺗﺶ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ: ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ: ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﺭﻧﺞ