[اُ تُ دُ] (فرانسوی، اِ)(1) صفت کسی که ارتدکس است.

فرهنگ عمید

ارتدکسی

(صفت نسبی، منسوب به ارتدکس) [فرانسوی. فارسی] ‹ارتودوکسی، ارتودکسی› [ortodoksi] ۱. ویژگی نظریه‌ای که اطاعت کامل از تعلیمات را واجب می‌داند و هیچ‌گونه تغییری را نمی‌پذیرد. ۲. مربوط به ارتودکس.