[اِ تِ] (ع مص) رد شدن. (غیاث اللغات). || برگشتن از دین و جز آن. (منتهی الارب). از مسلمانی برگشتن و جز آن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). مرتدی. قهقری. برگشتن از دینی یا دین آوری. رِدّه. از اسلام برگشتن. (غیاث). از مذهب اسلام خارج شدن. رجوع به بازگشت و کفر شود.

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) از دین برگشتن، کافر شدن.

(اسم مصدر) [عربی] (فقه) [ertedād] رد کردن حداقل یکی از اصول دین؛ از دین برگشتن؛ مرتد شدن.

الحاد، بیدینی، رفض، کفر، مرتدشدن

ارتداد , ترک ايين , ترک عقيده , برگشتگي از دين , پناهندگي , فرار , عيب

ارتداد، در لغت به معنی رد کردن یک دین و پشت کردن به آن و در اصطلاح حقوقی، اعلام علنی ترک یک دین می‌باشد.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﻰ‏ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺣﺮﻑ‏ﻫﺎﻯ ﻛﻔﺮﺁﻣﻴﺰ, ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ, ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ.