[اِ تَ جَ / جِ] (اِ) برق. (برهان) (غیاث اللغات) (شعوری) (رشیدی) :

(اسم) ‹ابرنجک› [قدیمی] [artajak] برق ‌آسمانی؛ رعدوبرق: ♦ شه نشسته به پشت فیل چو ابر / انکره زر چو ارتجک در دست (فریدالدین احول: مجمع‌الفرس: ارتجک).