[اِ تِ] (ع مص) لرز. لرزه. لرزیدن. (زوزنی) (منتهی الارب). زلزال. زلزله. رجف. رجفه. جنبیدن. (زوزنی) (منتهی الارب). تزعزع. اضطراب. اهتزاز :

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص ل.) جنبیدن، لرزیدن. ۲- موج زدن دریا. ۳- (اِمص.) لرز، لرزه. ۴- تشویش، اضطراب.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ertejāj] لرزیدن؛ جنبیدن؛ تپیدن.