[اِ تِ لَنْ] (ع ق) بالبداهه. بداههً. مرتج. اقتبا. به بدیهه. بالبدیهه. به ارتجال.

(اسم مصدر) [عربی: ارتجاء] [قدیمی] [ertejā] امید داشتن؛ امیدوار بودن؛ امیدواری.