[اَ مِ] (ع ص، اِ) جِ اَرمَل و اَرمَله. مردان بی زن. زنان بی شوهر. || مستمندان. فقیران. مساکین. درویشان. مردان و زنانی که قدرت بهیچ چیز نداشته باشند. (غیاث): فضلهء مکارم ایشان [ توانگران ] به اَرامِل و پیران و اقارب و جیران رسیده. (گلستان). || جِ اُرموله. رجوع به ارموله شود.

(اَ مِ) [ ع. ] (ص.) جِ ارمل و ارامله.

(اسم) [عربی، جمعِ اَرْمَل و اَرمَلَة] [قدیمی] [arāmel] زنان فقیر بی‌شوهر.