[اَ قِ] (ع اِ) جِ اَرقم، از اقسام مار :

(اسم) [عربی، جمعِ اَرْقَم] (زیست‌شناسی) [قدیمی] [arāqem] = ارقم