(اسم مصدر) [عربی: اراحة] ‹اراحه› [قدیمی] [erāhat] راحت رساندن؛ آسایش دادن.