[اَ] (ع اِ) جِ ارجاف. خبرهای موحش و مدهش. بیهودگان و سخنهای دروغ و بی اصل. (غیاث اللغات). خبرهای دروغ. خبرهای نادرست. شایعات. تعاتِع:

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ ارجاف ؛ سخنان یاوه و دروغ.

(اسم) [عربی، جمعِ ارجاف] [arājif] سخنان بیهوده، دروغ، و بی‌اصل.

بیهوده، ترهات، شایعات، مهملات، هرزه‌گویی، یاوه