فرهنگ دهخدا

ارابه رو

[اَ را / اَرْ را بَ / بِ رَ / رُو] (ص مرکب) راههای ارابه رو(1)؛ طرقی که قابل عبور ارابه و گردونه باشد.

فرهنگ عمید

ارابه رو

(صفت) [عربی] [arrabero[w]] ویژگی راهی که قابل عبور‌و‌مرور ارابه باشد.