فرهنگ دهخدا

ارابه ران

[اَ را / اَرْ را بَ / بِ] (نف مرکب) رهبر ارابه. ارابه چی.

فرهنگ عمید

ارابه ران

(اسم، صفت فاعلی) [arrāberān] ۱. رانندۀ ارابه. ۲. (نجوم) = ممسک‌الاعنه