(اسم) [لاتینی] (زیست‌شناسی) [arābes] گیاهی از تیرۀ چلیپاییان، با ساقه و برگ‌های کرک‌دار، به انواع مختلف؛ تره‌تیزک کوهی.