[اَ ذی یَ] (ع مص، اِمص) آزار. (غیاث اللغات). ستوهی. (دستوراللغه). رنج. (غیاث اللغات). کربت. کرب. زحمت. کدّ. تعب. عنا. محنت. شکنجه. عذاب. رنجه شدن.

(اَ یَّ) [ ع. اذیه ] ۱- (اِمص.) آزار، رنج، زحمت. ۲- (مص ل.) آزرده شدن، رنج کشیدن. ۳- (مص م.) رنجانیدن، اذا و اذی نیز گویند.

(اسم مصدر) [عربی: اذیّة] [aziy[y]at] رنج دادن؛ آزار دادن؛ آزار.

آزار، آزردن، ایذاء، ایذاء، تاذی، تصدیع، تعب، تعذیب، جفا، رنج، رنجه، زجر، زحمت، ستوهی، شکنجه، عذاب، عنا، محنت، مزاحمت

واژه های نزدیک