فرهنگ عمید

اذیال الناس

(اسم) [عربی] [قدیمی] [ezyālonnās] مردم عقب‌مانده و دنباله‌رو؛ طبقۀ پست مردم.