[اَذْ] (ع اِ) جِ ذَیل. دامنها. (غیاث اللغات). || اذیال ناس؛ طبقهء پست از مردم. اذناب ناس. سپس روندگان. پس ماندگان. سپس ماندگان. اواخر قوم. مقابل نواصی.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ ذیل ؛ ۱- دامن‌ها. ۲- آخر چیزها. ۳- دُم‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ ذَیل] [قدیمی] [azyāl] = ذیل

واژه های نزدیک