(اسم) [عربی: اذکیاء، جمعِ ذَکیّ] [قدیمی] [azkiyā] = ذکی

واژه های نزدیک