[اِ] (ع مص) یاد دادن کسی را. (منتهی الارب). با یاد دادن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). || اذکار مرأه؛ پسر زادن زن. (منتهی الارب). پسر زائیدن او. پسر زادن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی).

[اِذْ ذِ] (ع مص) اذکار چیزی؛ یاد کردن آن را. گذشته ها یاد کردن. (مؤید الفضلاء). ادّکار. استذکار. تذکر. ذکر. || بیاد آوردن. تذکیر. با یاد آوردن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی).

[اَ] (ع اِ) جِ ذِکر. یادکردنیها. اوراد.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ ذکر؛ یاد کردن‌ها، وردها، دعاها.

( اِ) [ ع. ] (مص م.) ۱- دعا خواندن. ۲- یاد کردن.

(اسم) [عربی، جمعِ ذِکر] [azkār] = ذِکر

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [ezkār] یاد کسی آوردن؛ یادآوری.