[اِ] (ع مص) بردن. (تاج المصادر بیهقی). ببردن. بُردن کسی را. || دور گردانیدن او را. (منتهی الارب). || بُبر کردن. (؟) (زوزنی). || زراندود کردن. (تاج المصادر بیهقی). زراندود کردن از بیرون. (غیاث). || روان کردن. (غیاث).

[اَ] (ع اِ) جِ ذَهَب. زرها. || زرده های تخم مرغ. || پیمانه های خاص اهل یَمن. ج، اَذاهِب، اذاهیب.

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) ۱- بردن، دور کردن. ۲- جاری ساختن. ۳- زراندود کردن.

(اسم) [عربی، جمعِ ذَهَب] [قدیمی] [azhāb] = ذهب