(اسم) [عربی: اذمَّة، جمعِِ ذِمام] ‹اذمه› [قدیمی] [azemmat] ۱. حقوق. ۲. حرمت‌ها.