[اَ ذِلْ لَ] (ع ص، اِ) جِ ذلول. نرم شوندگان. || نرم دلان. || جِ ذلیل. خوارشدگان. خواران. ذلیل شدگان.

(اَ ذِ لِّ) [ ع. ] (ص.) ۱- جِ ذلیل ؛ ذلیل شدگان. ۲- جِ ذلول ؛ نرم دلان.

(اسم) [عربی: اذلّة] [قدیمی] [azelle] ۱. [جمعِ ذلیل] = ذلیل ۲. [جمعِ ذلول] = ذلول