(اسم مصدر) [عربی: اذابة] ‹اذابه› [قدیمی] [ezābat] ذوب کردن؛ گداختن؛ آب کردن.