(اِ) [ انگ. ] (اِمص.) ویرایش.

(اسم مصدر) [انگلیسی: edit] [edit] = ویرایش

موارد مصرف: این دارو برای درمان كونژنكتويت و پيشگيري از آلرژي و پيشگيري موقتي خارش چشم ناشي از كونژنكتیويت آلرژیک استفاده میشود.

نکات: در صورت قرمزي چشم از لنز تماسي استفاده نشود.

واژه های نزدیک