(اَ) [ ع - فا. ] (ص نسب.)نوبتی، دوره‌ای.

(صفت نسبی، منسوب به ادوار) [عربی. فارسی] [advāri] امری که نوبت‌به‌نوبت و گاه‌به‌گاه صورت می‌گیرد؛ نوبتی: جنون ادواری.