فرهنگ دهخدا

ادرارخوار

[اِ خوا / خا] (نف مرکب)راتبه خوار :

فرهنگ عمید

ادرارخوار

(صفت فاعلی) [عربی. فارسی] [قدیمی، مجاز] [edrārxār] راتبه‌خوار؛ جیره‌خوار.