فرهنگ دهخدا

ادب پرور

[اَ دَ پَ وَ] (نف مرکب) مشوق ادب. مروّج فرهنگ :

فرهنگ عمید

ادب پرور

(صفت فاعلی) [عربی. فارسی] [adabparvar] آن‌که ادیبان و اهل ادب را دوست دارد و آنان را تشویق و ترغیب می‌کند؛ دوستدار دانش و فرهنگ.

واژه های نزدیک