(اسم مصدر) [عربی: ادارَة] [قدیمی] [edārat] به گردش درآوردن؛ گرداندن؛ چرخاندن.