(قید) [عربی] [axiran] در زمان نزدیک به حال؛ به‌تازگی؛ نزدیک به زمان گفتگو.